Senior High Camp 2015

Senior High Camp at Lake Geneva